Ο Αντιδήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4555/2018 ΦΕΚ 133 Α΄19.07.2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Βελτίωση της οικονομικής αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)».
2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
8. Την αριθ. 2202/75660/06-07-2016(Β΄2082) Κ.Υ.Α κατ εφαρμογή του ν.4039/2014(Α15).
9. Την αριθ. 1109/2020 (ΑΔΑ:9ΦΟΜΩΡΖ-Ψ9Δ) απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για τα έτη 2020-2021 , με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ :20REQ007150326 2020-08-06 και διατέθηκε σχετική πίστωση στον ΚΑ: 10.6262.01 για τα οικονομικά έτη 2020-2021 τρέχοντος οικονομικού έτους.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την υπηρεσία :Συντήρηση –επισκευή ανελκυστήρα Δημαρχιακού Μεγάρου .
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 9.248,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6262.01 “Συντήρηση –επισκευή ανελκυστήρα “ , οικονομικών ετών 2020 -2021.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι και την 28η Αυγούστου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ , στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο Τ.Κ:30200, 1ος όροφος), με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα:

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ “ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι την 28η Aυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο Τ.Κ:30200, 1ος όροφος) . Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να υποβάλλετε Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄75) στην οποία :
θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχει (αριθμός πρόσκλησης, αντικείμενο – είδος)
θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς σας:

1. δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α’ /147/8-8-2016),
2. έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,
3. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) , σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,
4. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,
5. δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία,
6. δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας,
7. δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί υπηρεσιών & προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

 

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Δημοσίευση στο Facebook