Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο προέκυψε ανάγκη για  προμήθεια υγειονομικού  και λοιπού υλικού (για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού  covid 19) του Ν.Π του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στην 894 / 27 – 5  -2020 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών του Ν.Π. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή Προμήθειας CPV Κ.Α. προϋπολογισμού Ποσό δέσμευσης με Φ.Π.Α.
1 προμήθεια υγειονομικού  και λοιπού υλικού (για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού  covid 19) 33631600-8 00.6631 1.000,00€

Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί:

α)η υπ’αριθ. Την αριθμ. 1974/263/20-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΙ1ΟΚΨΝ-44Γ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

β) η βεβαίωση του εκκαθαριστή δαπανών επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  .

Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου μέχρι την 21 / 08 /2020 και ώρα 12.30π.μ .

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π, το Ν.Π. θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

 

  Η Πρόεδρος

 

 

Παρασκευή Πετρονικολού

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ για προμήθεια COVID

 

Δημοσίευση στο Facebook