Ο Δήμαρχος  Ι.Π.  Μεσολογγίου  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,και συνολικού προϋπολογισμού  με Φ.Π.Α.  138.600,00  €-( 111.774,19€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο  : 2631363325 (Κατερίνα Παπακωνσταντίνου), Fax:2631025041.

 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Κωδικός CPV: 45233253-7,45233262-3 και με Αριθμό Διαγωνισμού: 91967

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 3-9-2020 και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 8-9-2020  και ώρα 10:00π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα  14-9-2020 και ώρα 10:00π.μ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν. 4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποι-ούνται για Έργα Οικοδομικά ή Οδοποιίας  ΜΕΕΠ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό  ορίζεται στο ποσό των  2236€. Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι  τρεις(3)μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος  Ι.Π. Μεσολογγίου

Τα τεύχη δημοπράτησηςδιατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr).

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου   (τηλ. 26313-63325,  fax 2631025041 αρμόδια Κατερίνα Παπακωνσταντίνου)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  10-8-2020
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΟΣ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

 [140258 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ] Τιμολόγιο Μελέτης

 [140258 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ] προϋπολογισμός

Δημοσίευση στο Facebook