Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό (συνοπτικό) διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση εκπόνησης μελετών με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου – Σύνταξη Τεχνικών Μελετών» με προ εκτιμώμενη αμοιβή 55.800,00€. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα  προκύψει  μετά  από  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 07/09/2020 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

            Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου έναντι ποσού 15,00€ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr) και η οικονομική προσφορά διατίθεται σε έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή.

            Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (τηλ. 26313-63320, φαξ: 2631025041 αρμόδιος Λύτρας Μάριος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

 Περίληψη Διακήρυξης

 Μελέτη 37-2020

 Παράρτημα A

 Παράρτημα Β

 ΤΕΥΔ

Δημοσίευση στο Facebook