Στο Μεσολόγγι και στο δημοτικό κατάστημα  της έδρας  σήμερα στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα  Δευτέρα και  ώρα 9.00 συνήλθε ύστερα από την αριθ. 16055/31-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 15796/27-8-2020 απόφαση προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να  καταρτίσει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών ήταν παρόντα τρία (3) μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
  Γκιάφη Μαρία   – Πρόεδρος
  Θεοδώρου Κων/να  – Μέλος
Χονδρός Κων/νος – Μέλος

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από το μέλος Θεοδώρου Κωνσταντίνα.

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής: Ο Δήμος ΙΠ Μεσολογγίου προχώρησε στην ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου 8 μηνών από την υπογραφή της ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10478/29-7-2020 ανακοίνωση του Δημάρχου ΙΠ Μεσολογγίου και καλούμαστε σήμερα να ελέγξουμε τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει της σχετικής ανακοίνωσης και να καταρτίσουμε τους εξής πίνακες:

  • Μία ονομαστική κατάσταση υποψηφίων
  • Ένα πίνακα κατάταξης υποψηφίων
  • Ένα πίνακα επιλογής υποψηφίων

Τα μέλη της Επιτροπής αφού άκουσαν την Πρόεδρο της Επιτροπής, είδαν τη σχετική προκήρυξη του Δήμου και τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτές δικαιολογητικά (θα πρέπει να επισημανθεί ότι στάλθηκαν στο υπηρεσιακό email εντός της τασσόμενης προθεσμίας, όπως αυτό προκύπτει από την χρονοσήμανση ή την ημερομηνία της αποστολής του συστημένου φακέλου) και προχώρησαν στην κατάρτιση των παρακάτω πινάκων:

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡ.ΣΟΧ 1/2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 24)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

 

α/α Αριθ πρωτ. ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΔΤ
1 14323/7-8-2020 ΒΕΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΗ 718154
2 14499/11-8-2020 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ 268148
3 14324/7-8-2020 ΓΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π 105798
4 14486/11-8-2020 ΓΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ρ232262
5 14026/4-8-2020 ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ρ 236976
6 14497/11-8-2020 ΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΑ 300389
7 14468/10-8-2020 ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ  883868
8 14430/10-8-2020 ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ 270606
9 14355/7-8-2020 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ 776199
10 14584/12-8-2020 ΚΑΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ξ 606783
11 14469/10-8-2020  ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝ 793742
12 14170/6-8-2020 ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΗ 719075
13 14406/10-8-2020 ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΑ 302080
14 14498/11-8-2020 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ 322444
15 14171/6-8-2020 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΖ 219703
16 14577/12-8-2020 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΙ 225850
17 14172/6-8-2020 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ775637
18 14447/10-8-2020 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ 793823
19 14432/10-8-2020 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΘΟΣ Π 232787
20 14305/7-8-2020 ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ 872042
21 14428/10-8-2020 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν 458636
22 14466/10-8-2020 ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ξ 605997
23 14429/10-8-2020 ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ 259072
24 14408/10-8-2020 ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟ ΑΙ 776073

 

 

Δημοσίευση στο Facebook