Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π

Έχοντας  λάβει υπόψη:  

1) διατάξεις του άρθρου 209 όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3899/10.

3) Το γεγονός ότι η δαπάνη όλων των υπηρεσιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000,00€ με ΦΠΑ.

4)Τις διατάξεις του άρθρο118 παρ.1 τουΝ.4412/2016 απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης [..] νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς […]. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016). Η ανωτέρω διάταξη αναφέρεται στην πρόσκληση προκειμένου να προσδιορίσει το χρόνο έναρξης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Ασφαλέστερο είναι να αποσταλλεί γραπτή πρόσκληση, μέχρι να υπάρξει οδηγία ότι απαιτείται πάντα να υπάρχει γραπτή πρόσκληση και δεν αρκεί η ύπαρξη της προφορικής πρόσκλησης.

5)Την ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού (Παιδίατρος) για τον ιατρικό έλεγχο και την φροντίδα των βρεφών & νηπίων των παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π  από την υπογραφή της σύμβασης   έως την λήξη του σχολικού έτους  .

6)Την απόφαση  πολυετούς υποχρέωσης  με αριθμό πρωτ.:2565/10-11-2020 (ΑΔΑ:6ΓΔΘΟΚΨΝ-ΦΑ6) που αφορά την  πίστωση στον Κ.Α.Ε 60.6117.04 του προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2020 και την αντίστοιχη πίστωση που θα προβλεφθεί για τον συγκεκριμένο αυτό σκοπό στο προϋπολογισμό έτους 2021 , που αφορά «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία» .

7) Το ΦΕΚ 4249/5-12-17/Β΄.

Ανακοινώνει  ότι προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης   με παιδίατρο , για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα βρέφη και νήπια  των παιδικών σταθμών του Ν.Π  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020-2021 .

      Η απασχόληση του αναδόχου θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης  και μέχρι την λήξη του σχολικού έτους   και η αμοιβή του ορίζεται στο ποσό των 10.000,00 € (2020:3.000,00€ & 2021:7.000,00€ ).

Το έργο συνίσταται στην ιατρική εξέταση κατά διαστήματα, όλων των παιδιών των παιδικών σταθμών και παρακολούθηση της ανάπτυξής τους, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, υπόδειξη μέτρων  που  πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών, και την υγειονομική κατάσταση των σταθμών, διατροφικές συμβουλές ενημερωτικές ομιλίες στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στα  γραφεία του Ν.Π  από τη Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020  μέχρι την Τρίτη 24 Νοεμβρίου  2020 και ώρα 10:00 προκειμένου να καταθέσουν αίτηση.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Αρμόδια  επικοινωνίας :Ντάνου Τιμόκλεια  Τηλ:2631022129 – FAX: 2631028848   e-mail: pneumatikoke@gmail.com  Δ/νση: Αθ.Ραζή  -Κότσικα 12 –Μεσολόγγι , Τ.Κ: 30200.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο.
  2. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
  3. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
  4. Βιογραφικό Σημείωμα
  5. Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Ιατρικό σύλλογο όπου θα φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι.
  6. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Η παρούσα να αποσταλεί στο Ιατρικό Σύλλογο , να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας και θα αναρτηθεί στην διαύγεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ_signed

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Δημοσίευση στο Facebook