Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  προμήθεια  του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής  και περιφερειακών συστημάτων με στόχο την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Ο εξοπλισμός αυτός θα καλύψει θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες του Δήμου που παραμένουν κενές ή χρίζουν μερικής αναβάθμισης αλλά κυρίως θα αντικαταστήσει πεπαλαιωμένα συστήματα άνω των δέκα (10) ετών και για τα οποία έχει σταματήσει πλέον η υποστήριξη τόσο από τους οίκους κατασκευής όσο και από τους οίκους του λογισμικού λειτουργίας τους. Οι δυνατότητες των παλαιών συστημάτων δεν επαρκούν πλέον για να υποστηριχθούν τα αναβαθμισμένα λογισμικά εργασίας και κατά συνέπεια και οι όποιες προτάσεις και διαδικασίες αναβάθμισης των υπηρεσιών του Δήμου μέσω των πληροφορικών συστημάτων. Τα εν λόγω συστήματα προκαλούν επίσης σημαντικά προβλήματα τόσο στην επικοινωνία τους με κεντρικά και περιφερειακά συστήματα όσο και με τις διάφορες υπηρεσίες μέσω internet λόγω παλαιότητας τόσο του εξοπλισμού όσο και του λογισμικού λειτουργίας τους και των αντίστοιχων πλοηγών του internet. Επιπρόσθετα κατά διαστήματα κάποια μηχανήματα λόγω παλαιότητας βγαίνουν εκτός λειτουργίας με βλάβες οι οποίες είναι είτε αδύνατο είτε ασύμφορο να επισκευαστούν και χρίζουν άμεσης αντικατάστασης.

Έτσι κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος θα συμπληρώσει, θα αντικαταστήσει και θα αναβαθμίσει τα υπάρχοντα υπολογιστικά συστήματα των θέσεων εργασίας του προσωπικού .Θα χρησιμοποιηθούν  προκειμένου να καλυφθούν και οι συνολικές ανάγκες του πρωτοκόλλου στις διάφορες κατανεμημένες γεωγραφικά υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση του Δήμου στην ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων. Μικρό μέρος επίσης του εξοπλισμού θα λειτουργήσει ως κρίσιμο απόθεμα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσες ανάγκες σε περιπτώσεις έκτακτων βλαβών.

Η  εν  λόγω  προμήθεια  θα  διεξαχθεί    σύμφωνα    με  την  κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και με το Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:

  • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Φ.Μ. 998505846 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31, 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

 

O κωδικοί αριθμοί CPV είναι:

CPV: 30213300-8 , 30232110-8, 30121100-4, 30230000-0, 30121410,0

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του κώδικα Δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/2006),όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3850/2010-Πρόγραμμα Καλλικράτης, του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010), του Ν.3861/2010  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 112/2010) του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/2014), του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ Α 34/2015), του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α 147/2016), καθώς και με όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των #21.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τον αντίστοιχο ΚΑΕ του εγκεκριμένου  προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, και προβλέπεται να καλυφτεί από ιδίους πόρους .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (68/2020 μελέτη )  της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα δημοσιοποιηθεί την 19/11/2020  ημέρα  Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  02/12/2020  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 11.00 π.μ. – έναρξη αποσφράγισης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Ο διαγωνισμός  θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης  στο Δημοτικό Κατάστημα Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31-Μεσολόγγι,1ος όροφος), στις 19/11/2020 ημέρα Πέμπτη.

Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό με ώρα  έναρξης  παραλαβής  των  προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης  κατάθεσης προσφορών 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας (υπηρεσιακούς ή μη) δεν πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, τότε αυτός θα διεξαχθεί χωρίς νέα δημοσίευση ή πρόσκληση,  την  ίδια  ώρα  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα,  στον  ίδιο  χώρο  του  Δημαρχιακού Καταστήματος. Σε αυτή την περίπτωση οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα προσέλθουν στην προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, θα κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου και θα πρωτοκολληθούν,  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  μη  συμμετοχή  εκπρόθεσμων  προσφορών,  κατά  την επαναληπτική συνεδρίαση της Επιτροπής για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες  (ενώσεις) αυτών τα οποία είναι   εγκατεστημένα:

 α)   σε   κράτος   –   μέλος   της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα  είτε  ως  μεμονωμένη  επιχείρηση  είτε  ως  μέλος  αντίστοιχης  κοινοπραξίας.  Σε  αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να υποβάλουν προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία,  σε  διάστημα  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  του  αποτελέσματος  του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20PROC007689284

 Προϋπολογισμός

 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δημοσίευση στο Facebook