Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν :

 • Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Του Ν.4605/2019 (Α’52/1-4-2019) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.6.2016)-
 • Του ν. 4608/2019 (Α’66) “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις”
 • Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων  Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • Του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 • Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 • Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-052017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 • Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39 <Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας >
 • Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  του Ν.4555/2018 (Α’ 133/19-7-2018) ” Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
 • Την πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.3.2020 Α΄) <κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού > και συγκεκριμένα το άρθρο 10 <Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 >    
 • Την με αρ. πρωτ. 206994/2109/18-08-2020 (ΑΔΑ :6Ν2Υ7Λ6-ΒΝΟ) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας και Δήμου Ιεράς Πολης Μεσολογγίου για την υλοποίηση της δράσης “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ “για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού οι οποίοι έχουν πληγεί λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωναιού SARS-Cov-2 ( COVID-19),   
 • Την αριθμ. 69/29-10-2020 Μελέτη , που συνέταξε  το τμήμα προμηθειών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .
 • Την με αρ. 403/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΒΦΨΩΡΖ-ΟΘΔ) με την οποία αποφασίστηκε α) η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/16 για την διενέργεια της προμήθειας < τροφίμων και ειδών  πρώτης ανάγκης για την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού που έχουν πληγεί  λόγω των συνεπειών του SARS-Cov2 ( COVID-19 ) > λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  , 

β) Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής μελέτης και ο καθορισμός των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, γ) Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης δ)Η συγκρότηση της Επιροπής παραλαβής της προμήθειας 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε  ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα , να υποβάλει γραπτή σφραγισμένη  προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  προμήθειας <  τροφίμων και ειδών  πρώτης ανάγκης για την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού που έχουν πληγεί  λόγω των συνεπειών του SARS-Cov2 ( COVID-19 ) > ,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει  τιμής ανά είδος.   

 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΚΑΣΙΑ

 ΩΣ15ΩΡΖ-Η1Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ )

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΛΑΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Δημοσίευση στο Facebook