ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020

για την πρόσληψη προσωπικού με  σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  (04) : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-3-2020)
 5. Τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-2020), όπως κυρώθηκε με το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α΄/25-4-2020).
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).
 8. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β΄/19-4-2019).
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 2632/29-06-2016 (Κωδ. 9ii.1.1.b) (ΑΔΑ: 6Α147Λ6-65Κ) πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» με τίτλο “Κέντρο Κοινότητας», προς τους δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020».
 10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 360/23-1-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με θέμα «Παράταση λειτουργίας και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Αστέγων».
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3921/25-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” με Κωδικό ΟΠΣ 5002004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020’’».
 12. Την υπ΄ αριθμ. 271/21-10-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΟΦΩΡΖ-58Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με θέμα : «Αποδοχή της τροποποίησης της πράξης «Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά» Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002004».
 13. Την υπ΄ αριθμ. 299/24-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΙ0ΩΡΖ-ΞΣ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με θέμα : «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 271/2019 απόφασής μας σχετικά με την πράξη του «Κέντρου Κοινότητας με   Παράρτημα Ρομά» Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002004».
 14.  Την υπ’ αριθμ. 1867/31-1-2020 (ΑΔΑ: 602ΠΩΡΖ-ΓΔΞ) απόφαση του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  με θέμα : «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης  «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002004».
 15. Το από 3/7/2020 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5002004.
 16. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11273/26-6-2020 βεβαίωση του Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου σχετικά με τα πρόσθετα προσόντα των ειδικοτήτων της παρούσας Ανακοίνωσης.
 17.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΦΕΚ 524/Β΄/29-2-2012), ως ισχύει.
 18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΤ10855/22-6-2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»     ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (04) «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»   στο  Δήμο  Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  που εδρεύει στο Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (work@2608.syzefxis.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Γκιάφη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2631360988).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιεράς Πόλης Mεσολογγίου και στον δικτυακό τόπο αυτού (www.messolonghi.gov.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)  στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα –> Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ->ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΛΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2020

ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΥ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

 

Δημοσίευση στο Facebook