Ο Δήμαρχος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ      , προϋπολογισμού  43.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ,τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 20/2020 της Δ/νσης Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Οδός: Σταυροπούλου 31-Ραδιομέγαρο

Ταχ. Κωδ.: 30200

Τηλ.: 2631360983

Telefax: 2631025041

e-mail: promithies@2607.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://www.messolonghi.gov.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.messolonghi.gov.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 2. Κωδικοί CPV: 50112000-3,50114000-7
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ .
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

(Α) φυσικά πρόσωπα  που ασκούν ατομική επιχείρηση ,κάτοικοι  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

(Β) νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή

(Γ) ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά .

 1. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31,Τ.Κ:30200 ,1Ος όροφος ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Δεκεμβρίου 2020 2020, ημέρα Πέμπτη  . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 08:00 και η ώρα λήξης 09.00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο ενδεικτικός προυπολογισμός :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ

(€)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 22.000,00
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.500,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 9.200,00
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ /ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 9.000,00
 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:ένα μήνα
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους  ΚΑ: 20.6263.01,20.6674,20.6264.02,20.6263.02,20.6672,20.6671 πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , (με τους  αριθ. 1358/2020  αποφάσεις :

1505/2020,1507/2020,1506/2020,1509/2020,1508/2020,1510/2020 ανάληψης υποχρέωσης .

 1. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

    13. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται

 1. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.messolonghi.gov.gr επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α΄62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τους αναδόχους .

                              Ο Δήμαρχος

                                  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

                                 Λύρος Κώστας

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ            

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ              

Δημοσίευση στο Facebook