Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό (συνοπτικό) διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη φακέλου και συγκέντρωση στοιχείων για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του κήπου των Ηρώων» με προ εκτιμώμενη αμοιβή 30.000,00 €.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα  προκύψει  μετά  από  αξιολόγηση  των  Τεχνικών  και Οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30/12/2020 ημέρα Τέταρτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του φορέα (Σταυροπούλου 31, Μεσολόγγι) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.

          Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Τα τεύχη δημοπράτησης και η οικονομική προσφορά διατίθενται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr).

          Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία μόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δημοπρατούμενου ποσού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

 

 2020-12-16 23903 Περίληψη Διακήρυξης

 2020-12-17 Μελέτη 49-2020 20PROC007867575

 Όροι Διακήρυξης

Οικονομική Προσφορά

 ΤΕΥΔ

Δημοσίευση στο Facebook