Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΕ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΚΕΣ » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,και συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 180.000 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Κατηγορία Ασφαλτοστρώσεις με προϋπολογισμό 105.305,24€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
Κατηγορία Τεχνικά Έργα με προϋπολογισμό 1.667,50 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2631363336 (ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ), Fax:2631025041.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός CPV: 45262300-4 και με Αριθμό Διαγωνισμού: 94201

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 28- 12-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών:  31 – 12-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών ΤΡΙΤΗ 5-1-2021 και ώρα 13:00π.μ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν. 4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για Α1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 2903,22 €.

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι ( 12 ) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δημος Μεσολογγίου

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr).

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (τηλ. 2631363336, fax 2631025041 αρμόδια Βασση Ευανθια ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ           1 – 12 – 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

[20201] 101 Προϋπολογισμός μελέτης

 [20201] 111 Τιμολόγιο Μελέτης

 ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 τεχνικη περιγραφη

 ΨΑ26ΩΡΖ-Λ9Α 358-2020

 ΩΔΜΝΩΡΖ-4ΝΥ 236-2020

Δημοσίευση στο Facebook