Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,και συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 100.000 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • Κατηγορία Χωματουργικά με προϋπολογισμό 1111,40€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), Κατηγορία Τεχνικά Έργα με προϋπολογισμό 58364,40 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2631363336 (ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ), Fax:2631025041.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr Κωδικός CPV: 45262300-4 και με Αριθμό Διαγωνισμού: 94204 Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών:                                                                                  28- 12-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών:  31 – 12-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Ημερομηνία άνοιγμα προσφορών ΔΕΥΤΕΡΑ 4-1-2021 και ώρα 13:00π.μ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με επιλογή Αναδόχου κατόπιν ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 26 και το άρθρο 27 του Ν. 4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για Έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ και Α1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 4412/2016.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.612 €.

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται μόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι ( 12 ) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δημος Μεσολογγίου.

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.messolonghi.gov.gr).

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (τηλ. 26313­63336, fax 2631025041 αρμόδια Βασση Ευανθια ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ           1 – 12 – 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 [20185] 101 Προϋπολογισμός μελέτης

 [20185] 111 Τιμολόγιο Μελέτης

 ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 τεχνικη περιγραφη

 ΨΠ1ΝΩΡΖ-66Η 237-2020

 ΩΗΡ1ΩΡΖ-ΗΝΣ 359-2020

Δημοσίευση στο Facebook