Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας διακηρύσσει ότι συνεπεία του από 21/12/2020 Πρακτικού Νο50/2020 της Επιτροπής του Άρθρου 100 του Π.Δ.284/88, εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία για εκποίηση ποσότητα χιλίων εκατόν τριάντα ένα και πενήντα τρία κυβικών μέτρων (1.153,31 m3) αδρανών υλικών (αυτούσιο αμμοχάλικο) που βρίσκονται εντός δημοσίου ακινήτου και στη θέση “εκβολές χειμάρρου Βαρειάς Ναυπάκτου” του Δήμου Ναυπακτίας και πιο συγκεκριμένα μία θέση με προσεγγιστικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 Χ= 309273 μ., Ψ= 4250153 μ. (όπως ακριβώς περιγράφονται στην από 17/6/2020 Τεχνική Έκθεση της υπηρεσίας συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα), με τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας δύο ευρώ ανά κυβικό μέτρο (2,00 € / κ.μ.), βάσει του από 11/12-Νοεμ.1929 Διατάγματος «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους εξής όρους:

 1. Οι προτιθέμενοι να συμμετέχουν στην πλειοδοτική δημοπρασία, οφείλουν για να γίνουν δεκτοί σε αυτή, να προσκομίσουν γραμμάτιο παρακατάθεσης ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελάχιστου ορίου της προσφοράς ήτοι: 1/10 Χ 2.306,62 = 230,66 € ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας από το Δημόσιο. Επίσης απαιτείται βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 2. Η πρώτη προφορική πλειοδοτική προσφορά για να γίνει δεκτή, πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά ποσοστό δύο επί της εκατό (2%) του ελάχιστου προαναφερόμενου ορίου προσφοράς. Με βάση αυτό το ποσοστό εξακολουθεί η πλειοδοσία μέχρι την κατακύρωσή της. Κάθε προφορική προσφορά είναι δεσμευτική, μέχρι την οριστική κατακύρωση στον τελευταίο πλειοδότη.
 3. Ο πλειοδοτών για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει προσκομίζοντας στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας σχετικό προς τούτο πληρεξούσιο.
 4. Με την υποβολή της προσφοράς του ο διαγωνιζόμενος πιστοποιεί ότι έχει λάβει πλήρη γνώση της ποιότητας και της ποσότητας του συγκεκριμένου υλικού και αποδέχεται αυτή ανεπιφύλα κτα.
 5. Ο πλειοδότης οφείλει κατά την παραλαβή του υλικού να προστατεύσει την υπάρχουσα στον περιβάλλοντα χώρο βλάστηση και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλούς διακίνησης των οχημάτων μεταφοράς του υλικού. Το υλικό θα φορτώνεται αυτούσιο, απαγορευμένης οποιασδήποτε επεξεργασίας ή διαλογής επί τόπου.
 6. Ο πλειοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση την ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών απόληψης του υλικού όπως επίσης τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.
 7. Τα πρακτικά της πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξάγεται ενώπιον της Επιτροπής Εκμίσθωσης και Εκποίησης Δημοσίων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων (άρθρο 101 Π.Δ. 284/88) υπόκεινται προς έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 8. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία επιστρέφεται στον πλειοδότη και στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των πρακτικών.
 9. Ο πλειοδότης οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της πλειοδοτικής δημοπρασίας να καταβάλλει στην οικεία Δ.Ο.Υ. το τελικό ποσό της προσφοράς πλέον χαρτόσημου 3,6% και να αντικαταστήσει την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία με εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης ίσης με το ένα τέταρτο (1/4) του όλου τιμήματος του υλικού και η οποία θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής του υλικού και τη σύνταξη προς τούτο σχετικής έκθεσης αυτοψίας υπαλλήλου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, θεωρημένης από τον προϊστάμενο αυτής.
 10. Ο πλειοδότης εντός ενός (1) μηνός, αρχής γενομένης από την καταβολή στην οικεία Δ.Ο.Υ. του τελικού ποσού της προσφοράς, οφείλει να έχει παραλάβει το υλικό ειδάλλως παρέλευση της ταχθείσης προθεσμίας συνεπάγεται κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης και επαναδημοπράτηση των αδρανών υλικών (αυτούσιο αμμοχάλικο).
 11. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 22η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και από 10 π.μ. Έως 10:30 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας. Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται από 9:30 π.μ. έως 10 π.μ. στον ίδιο χώρο.
 12. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εντός δέκα ημερών από την έγκριση της παρούσης διακήρυξης εάν δεν παρουσιαστεί πλειοδότης, με τους ίδιους όρους της παρούσης.
 13. Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο “Πρόγραμμα Διαύγεια”, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Δήμων του νομού, τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας, καθώς και η περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, πέντε ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας.

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ, 30/12/2020                                                                                                                                                                                                                       Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 29/12/2020

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                                                                                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                           

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ                                                                                                                                                                                                                                                 ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

 

  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΒΟΛΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΑΡΕΙΑΣ

Δημοσίευση στο Facebook