Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: Υπηρεσία αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2021. Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθ. 602/2021(ΑΔΑ:6ΜΩΒΩΡΖ-19Σ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2021. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική Οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Δευτέρα 01/02/2021 και ώρα 11.00 π.μ..

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου

2.Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4.Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν

συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 Συνημμένα: Η υπ’ αριθ. 4/2021 Μελέτη  και απόφαση Δημάρχου για την παράταση  καταληκτικής  ημερομηνίας (ΑΔΑ:66ΞΙΩΡΖ-Ι47).

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ(courier)

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Δημοσίευση στο Facebook