101. Πίνακας κατάταξης ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών : κατεβάστε εδώ

102. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Ψυχολόγων : κατεβάστε εδώ

103. Πίνακας κατάταξης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού : κατεβάστε εδώ

Πίνακας αποκλειομένων : κατεβάστε εδώ


Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους  (Η ανάρτηση έγινε 25-01-2021).
Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ(20€), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ(www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία(Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας των ενστάσεων.Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνεται δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δημοσίευση στο Facebook