Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου   κατόπιν των  αρ. 107/21-01-2021 ,108/21-01-2021  Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ:6ΓΕ6ΩΡΖ-ΒΗ2, ΑΔΑ: ΩΘ5ΒΩΡΖ-Υ6Α αντίστοιχα οι οποίες καταχωρήθηκαν  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: «21REQ008028238» προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση την  υπηρεσίας  για  την «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2021» ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.190,00€. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις καλύψεις  που αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών .

Παρακαλούμε, εφόσον σας ενδιαφέρει η εν λόγω υπηρεσία, να καταθέσετε την προσφορά σας  σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις  12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ.πρωτ.:  1812/04-02-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

«Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων  του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το χρονικό διάστημα ενός έτους».

Προσόντα ενδιαφερομένων

Στην διαδικασία ανάδειξης  αναδόχου μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης  της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα ,σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερόμενων με επίσημα έγγραφα  .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 τ. Α΄ΦΕΚ 52/01.04.2019 – Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4412/16), παρακαλούμε μέσα στον κυρίως φάκελο θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω :

Α. Δικαιολογητικά  συμμετοχής  τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/1986 η  οποία υποβάλλεται από  τον οικονομικό φορέα σε  περίπτωση  φυσικού προσώπου  η σε  περίπτωση νομικού προσώπου  εκ μέρους  του νόμιμου εκπροσώπου όπου θα  δηλώνετε   ότι ο  εν λόγω  οικονομικός  φορέας  πληροί τις ακόλουθες  προϋποθέσεις :
  • Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθ. 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24/10/2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος β) δωροδοκία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22-7-2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στον εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα γ) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 (Α΄48)  δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορίζονται αντιστοίχως στα αρθ.1&3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13/6/2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26/10/2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία  ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄166) στ) παιδική εργασία  και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας  2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 5/4/2011 για την  πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης –πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου η  οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α΄215)
  • Ότι  έλαβε   γνώση  των  όρων  της  μελέτης/πρόσκλησης/διακήρυξης και των τεχνικών

προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς.

  1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
  2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α).
  3. Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους έγγραφο της Δ/νσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Απολογιστικής του Υπ.Εμπορίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος το οποίο θα πιστοποιεί την άδεια σύστασης της εταιρείας και ότι τηρεί τους κανόνες περί τεχνικών αποθεμάτων και περιθωρίων φερεγγυότητας, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.
  4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.

Επίσης, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Β.  Οικονομική προσφορά    

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται  η τιμή της  υπηρεσίας  χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην  υπηρεσία.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

 ΨΒΚ9ΩΡΖ-2ΦΒ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2021

MEΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 2021

Δημοσίευση στο Facebook