Ο Δήμαρχος  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2021  προϋπολογισμού  13.950,00  ευρώ με το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ,τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό  08/2021 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου .

01. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Οδός: Σταυροπούλου 31 – Ραδιομέγαρο

Ταχ. Κωδ.: 30200

Τηλ.: 2631360983

Telefax: 2631025041

e-mail: promithies@2607.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: http://www.messolonghi.gov.gr

02. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.messolonghi.gov.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

03. Κωδικοί CPV: 50112000-3,50114000-7

04. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512

05. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 

06. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

07. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

(Α) φυσικά πρόσωπα  που ασκούν ατομική επιχείρηση ,κάτοικοι  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

(Β) νομικά πρόσωπα με έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή

(Γ) ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά .

08.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης (Ταχ.Δ/νση :Σταυροπούλου 31,Τ.Κ:30200 ,1Ος όροφος ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 8η Μαρτίου  2021 , ημέρα Δευτέρα    . Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι  10:00 και η ώρα λήξης 11:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός :

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ

24%

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

      (€)

1. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας ΩΡΕΣ 749,80 15,00 11.247,00 2.699,28 13.946,28

09. Χρόνος ισχύος προσφορών:120 ημερών

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 30.6112 πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , (με   αριθ. 109/2021 /ΑΔΑ:ΨΡΧΡΩΡΖ-9Σ9  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης ).

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

13. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.messolonghi.gov.gr επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α΄62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τους αναδόχους .    

Ο Δήμαρχος 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Λύρος Κώστας        

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΩΡΧΩΡΖ-64Γ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Δημοσίευση στο Facebook