Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» και ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ.
 7. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) εγκ.48/22119/07.04.2020: Ορισμός Αντιδημάρχων
 8. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΦΕΚ αριθμ. 524/ Τ.Β/29-2-2012)
 9. Την αριθ. 1209/2020 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
 10. Την από 4-3-2021 έγγραφη δήλωση παραίτησης του Βασιλείου Σπυρίδων του Αναστασίου από την θέση του καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου
 11. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Αποδέχεται την από 4-3-2021 έγγραφη δήλωση παραίτησης του Βασιλείου Σπυρίδων του Αναστασίου από την θέση του καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερία του Νομού και εάν δεν υπάρχει ημερήσια σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Δημοσίευση στο Facebook