Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν/. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ53Α’) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α’) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά δήμαρχο».
  3. Την αριθμ.πρωτ.: 3785/5.3.2021 δήλωση παραίτησης του κ.Δανιήλ Γεωργίου του Ιωάννη, Οικονομολόγο – Φοροτεχνικό, από τα καθήκοντα του άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, τα οποία του είχαν ανατεθεί με την αριθμ.1351/31.10.2019 Απόφαση Δημάρχου.
  4. Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Μπαλτάση Αναστασίου του Σπυρίδωνα, Οικονομολόγου – Λογιστή, σε συνδυασμό με την εκούσια εθελοντική διάθεση για προσφορά των εξειδικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας του σε οικονομικά θέματα μηχανοργάνωσης, καθώς και θέματα αναπτυξιακών προγραμμάτων.
  5. Το γεγονός ότι από την απόφασή μας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι ο άμισθος ειδικός σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στον κ. Μπαλτάση Αναστάσιο του Σπυρίδωνα, Οικονομολόγο – Λογιστή, καθήκοντα άμισθου Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σε θέματα οικονομικού εξορθολογισμού, μηχανοργάνωσης, και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, που άπτονται των εξειδικευμένων γνώσεων και της εμπειρίας του.

Ο ως άνω άμισθος ειδικός σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου και συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, τους καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν θα ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για τα συγκεκριμένα θέματα που ορίζεται να εξυπηρετεί.

Η παρούσα Απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δε γεννά υπηρεσιακή, υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης της ή ανάκλησής της, χωρίς ο ορισθείς ειδικός σύμβουλος να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

6Δ29ΩΡΖ-Ν2Φ

Δημοσίευση στο Facebook