ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021
Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι προβλέπεται να γίνει η Παροχή
υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2021.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α΄) με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως σε
κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
(Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , έως την Τετάρτη 31/03/2021
όπως αναφέρεται παραπάνω.
Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
✓ ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης
μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου.
✓ Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου
✓ Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet (Δ.Ο.Υ.)
✓ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα
αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης με
αριθμό:1/2021 Μελέτης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
2021.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π
ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσίευση στο Facebook