Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό  διαγωνισμό η“ προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  και του Ν.Π “Πνευματικό -Κοινωνικό -Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου “ για  το έτος 2021 “ προυπολογισμού  46.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  η οποία θα δοθεί ανα ομάδα ως εξής :

  • ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας  10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) εκτιμώμενης αξίας 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

ΤΜΗΜΑ 3: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΔΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ) εκτιμώμενης αξίας 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ) εκτιμώμενης αξίας 400,00(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

 

  • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 5 : ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ εκτιμώμενης αξίας 20.000,00€(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)

1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 31

Ταχ.Κωδ.:30200

Τηλ.:2631360983,987

Telefax:2631025041

E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr

Ιστοσελίδα: www.messolonghi.gov.gr

2.Κωδικός CPV: 39830000-9 (Προϊόντα καθαρισμού)

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR231

4.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και του Ν.Π “Πνευματικό -Κοινωνικό -Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για το έτος  2021 ποσού 46.400,00 € 

5.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές

6.Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του  Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr.H ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ  29/03/2021 και ώρα 09.00 π.μ  .Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  08/04/2021 και ώρα 11.00 π.μ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 08η  Απριλίου   2021, ώρα 11 :00 π.μ που αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία αυτού ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο Δημοτικό κατάστημα στην οδό Σταυροπούλου  31-Ραδιομέγαρο  ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ,Τ.Κ :30200, Aίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  (2ος όροφος).

7.Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Προσκόμιση Δειγμάτων οικονομικών φορέων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ 214 του ν4412/16 ως εξής: οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τον φάκελο της προσφοράς που θα προσκομίσουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγματα για όλα τα είδη των άρθρων των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής ότι σε περίπτωση που ανακηρυχτούν ανάδοχοι τα είδη που θα προσκομίσουν θα είναι ακριβώς όμοια με τα δείγματα που υπέβαλαν. Τα δείγματα θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα δείγματα αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κατά την κρίση της υπηρεσίας με οποιουσδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους: μακροσκοπικός έλεγχος, εργαστηριακός έλεγχος, πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμός αυτών όπως προβλέπεται στο άρθρο 214 του Ν 4412/2016 .Τα δείγματα όλων των κατηγοριών κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, εις διπλούν (δείγμα -αντίδειγμα) μέχρι τη λήξη της υποβολής των προσφορών τους.

8.Εγγύηση συμμετοχής : Δεν απαιτείται  

9.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.messolonghi.gov.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31,1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

 

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

 

 Λύρος Κώστας

 

 9545ΩΡΖ-ΞΘΖ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021

 ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 2021

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Δημοσίευση στο Facebook