ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                             Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 01/04/2021

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 199

ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

(Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ.)

 

Δ/νση :Φάβρου 3

Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΤΗΛ. 26310 55069

Email: dikepam@yahoo.gr

 

 

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2021

 

Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε ότι προβλέπεται να γίνει η Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2021.  Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 (Τεύχος 147 Α΄) με κριτήριο  κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.  Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε την οικονομική σας προσφορά εγγράφως σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης

(Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π.Μ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , έως την Τρίτη 06/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ. όπου θα ανοιχτούν οι προσφορές στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε μαζί με την προσφορά να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

✓ ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου.

✓ Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου

✓ Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet (Δ.Ο.Υ.)

✓ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της τεχνικής μελέτης με αριθμό:1/2021 Μελέτης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2021

 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ.Ε.Κ.Α.Π

ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

Δημοσίευση στο Facebook