ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ, λόγω  εκτάκτων αναγκών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

  1. την αριθμ.πρωτ.: 1715/3.3.2021 απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με ΑΔΑ:

ΩΓΕ446ΜΤΛΒ-ΧΞ0 , σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Ι.Π Μεσολογγίου παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας  έως και 3 Σεπτεμβρίου 2021.

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει.
  2. Την αριθμ. 138/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Ι.Π. Μεσολογγίου (ΑΔΑ: 6ΩΣΣΩΡΖ-3ΩΣ) περί προσλήψεως οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο μήνες.
  3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως κάτωθι:

Ειδικότητα αρ.ατόμων Ειδικά τυπικά προσόντα
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

4

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07 (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).  Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείται από το Τμήμα Ανθρωπινού Δυναμικού), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
  2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη),
  3. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά σε βάση 24ώρου, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: work@2608.syzefxis.gov.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου δηλαδή από 23/4/2021 έως και 27/4/2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

ΥΔ N1599 12μηνης απασχόλησης

Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

Δημοσίευση στο Facebook