Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας:

Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και

Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων

Συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με δαπάνη πράξης 312.200,00 €