ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες: Γκιάφη Μαρία

Ταχ. Δ/νση :Σταυροπούλου 31 –  30200 – Μεσολόγγι

Τηλ: 2631360988

 

 

 

 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 20/10/2021

 

               

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

«Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του  άρθρου 163 του Ν.3584/07 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

    Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις της παραγ. 1 άρθρο 163 Ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν.4555/18και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19 και από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020.
 3. Την παραγ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-6-2011 στην οποία ορίζεται «η πλήρωση µίας θέσης, εκ των θέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 και της παραγ. 1 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, µπορεί να γίνει ή µε πρώην Δήµαρχο ή µε απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδίκευση σε επαγγελµατικό τοµέα αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ, που αποδεικνύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄της παραγ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007. Στις περιπτώσεις αυτές η θέση που πληρούται αποτελεί θέση συνεργάτη δηµάρχου. Λοιπές διατάξεις που αφορούν τους ειδικούς συνεργάτες εφαρµόζονται και για το συνεργάτη δηµάρχου.»
 4. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παργ. 9 του άρθρου 163 όπως αντικαταστάθηκε με την παργ. 2Β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019 .
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παργ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από την παραγ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018.
 6. Το γεγονός ότι στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου μπορούν να οριστούν μέχρι 5 Αντιδήμαρχοι και επομένως αντιστοιχούν πέντε θέσεις ειδικών συνεργατών
 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 28 του ν.2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 524/Τ.Β΄/2012 και ισχύει
 9. Την αριθ. πρωτ.: 26848/15-10-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης για την μισθοδοσίας των υπό πρόσληψη ειδικών Συνεργατών
 10. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες γνώσεις επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και πληροφόρησης του δημότη.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

1) Γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου ως εξής:

Ενός (1) απόφοιτου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση και εμπειρία σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ,  για την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και πληροφόρησης του δημότη και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο

2) Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε μια τοπική εφημερίδα , να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.:

 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ,
 • Βιογραφικό σημείωμα καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να τεκμηριώνει την επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας ΟΤΑ ,
 • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητα της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αλλοδαπής,
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ,
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα συγκεκριμένα προσόντα  ως αναφέρονται παρακάτω:

Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (άρθρο 12 Ν. 3584/2007)

Να  έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) (άρθρο 13 Ν. 3584/2007)

Να είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν. 3584/2007)

Προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 Ν. 3584/2007)

Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν. 3584/2007)

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας .

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 • Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Δημοτικό Κατάστημα Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31- Τ.Κ. 30200 από ώρα 8.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες. Δύναται
 • επίσης να αποσταλούν διά συστημένης επιστολής.

3) Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί  ύστερα από δημόσια  γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το προσωπικό που κατά την κρίση του θα είναι κατάλληλο και μετά από ειδική συνέντευξη. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

4)  Ο Ειδικός συνεργάτης, δεν παρεμβάλλεται  στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία  με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Δεν ασκεί  αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

5) Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και η σύμβασή του είναι σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποία θα προσληφθεί .

6) Οι αποδοχές του Ειδικού Συνεργάτη, , καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία .

7) Η Σύμβαση εργασίας του Ειδικού Συνεργάτη αποτελεί Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λύνεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο των πέντε ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη, εφόσον ο αντικαταστατής του δεν εκδηλώσει με πράξη του την συγκατάθεση για την διατήρησή του .

8) Η απόλυση λόγω καταγγελία της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι μέρες από την δημοσίευσή της.

Η λύση επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευση άπρακτης της 5ημέρης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον Δήμο.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για τον Δήμο η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα

9) Στην πράξη πρόσληψης θα γίνει σχετική μνεία για την εξασφάλιση της πίστωσης για την μισθοδοσία των εν λόγω θέσεων των Ειδικών Συνεργατών

10) Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού

 

  

 

 

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΟΣ   

Δημοσίευση στο Facebook