Νέα Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο«Μελέτη για το Masterplan της ευρύτερης περιοχής του Κήπου των Ηρώων» έως 12/05/2023 και ωρα 15:00

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο
«Μελέτη για το Masterplan της ευρύτερης περιοχής του Κήπου των Ηρώων»

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διοργανώτρια αρχή είναι ο δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου:

– Διεύθυνση : Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,
– Τηλ. : 2631360900
– Fax. : 2631025041
– Ηλ. Ταχυδρομείο : messolonghi@1426.syzefxis.gov.gr
– Ιστοσελίδα : http://messolonghi.gov.gr/
– Αρμόδια υπηρεσία η οποία θα διεξάγει το διαγωνισμό είναι το γραφείο Δημάρχου του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
– Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό θα παρέχονται στo email: messolonghi@1426.syzefxis.gov.gr. Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή των στοιχείων του διαγωνισμού με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής.
Κωδικός CPV: 71400000-2 (υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου).

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η Χρηματοδότηση επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για το 2022 με το ποσό των 15.000,00€ συνολικά σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 34023/29-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010876850 2022 07 06) και 34025/29-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010876744 2022 07 06) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο σενάριο για την δημιουργία ενός «Πολιτιστικού Πάρκου» στην οριοθετημένη περιοχή μελέτης,απαντώντας ταυτόχρονα στους αρχικούς στόχους της δημιουργίας ενός πάρκου ζωντανής μνήμης και πολιτισμού, μέσα από την επανάχρηση των Ιστορικών κτιρίων και τον επανασχεδιασμό των ελεύθερων χώρων, του τρόπου κίνησης των πεζών και των οχημάτων και της ένταξης σε όλο αυτό το νέο συμβάν του Κήπου Ηρώων, ως Ιστορικού Μνημείου.
• Αναλυτική περιγραφή πρότασης και σχεδιασμός σε επίπεδο Master plan.
• Αναλυτική διάρθρωση των νέων λειτουργιών στον χώρο.
• Επίλυση δικτύου κίνησης πεζών και οχημάτων.
• Επίλυση ενός ενοποιητικού της περιοχής μελέτης, δικτύου κίνησης πεζών σε οργανική συνέχεια με καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής, των προτεινόμενων ελεύθερων χώρων και διαδρομών και των προτεινόμενων λειτουργιών γενικότερα.
• Επίλυση σε επίπεδο πρότασης της περιφερειακής κίνησης οχημάτων, της πιθανώς προτεινόμενης ή όχι διείσδυσής της εντός της περιοχής μελέτης και επανεξέταση μέσα σε αυτά τα πλαίσια της χρήσης της ‘Πύλης’ κυκλοφοριακά.
• Περιγραφή νέων χρήσεων-λειτουργιών στα υφιστάμενα κελύφη μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού σκεπτικού-στρατηγικού σεναρίου ανάπτυξης της περιοχής.
• Δημιουργία εκθεσιακών μονοπατιών με ελεύθερη χρήση φυσικών και ψηφιακών μέσων, με σκοπό την ανάδειξη και τον διάλογο με τα σημαντικά Ιστορικά Τοπόσημα.
• Επανεξέταση του τρόπου χρήσης της Ιστορικής Πύλης.
• Χρήση ελαφρών στοιχείων και κατασκευών ως μέσα στην σύνταξη ενός νέου χωρικού συνεχούς (εκθεσιακές διαδρομές, πορείες, χώροι εκδηλώσεων κλπ).
• Εξέταση εισαγωγής επιχειρηματικών – παραγωγικών δράσεων κατά μήκος της οδού Θυσίας, η οποία συνδέει την υφιστάμενη αγορά του κέντρου πόλης με την περιοχή του Κήπου των Ηρώων και φέρει τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα επέτρεπαν την παραλαβή και ανάπτυξη ανάδειξης χειροτεχνικών δραστηριοτήτων, τοπικών αγροτικών προιόντων κλπ.
• Ανάδειξη και προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η συγκέντρωση επεξεργασμένων επιστημονικών ιδεών και η επιλογή των επικρατέστερων εξ’ αυτών, για την αποκόμιση υλοποιήσιμων μελετητικών κατευθύνσεων.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 (α, α1) της με αρ. πρωτ. ΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 Απόφασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων, αρχιτέκτονες που κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του αρχιτέκτονα σε αντιστοιχία με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού σύμφωνα με τοάρθρο 3 της με αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑ /48505/387/2021 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021). Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η κατοχή αντίστοιχης τάξης μελετητικού πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μία (1) συμμετοχή.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήρια αξιολόγησης για τη βαθμολογική κατάταξη των συμμετοχών συνιστούν:
● Η καθαρότητα και ποιότητα της Αρχιτεκτονικής ιδέας σε σχέση με τους προαναφερθέντες στόχους του διαγωνισμού, στη συνολική της περιοχής μελέτης προσέγγιση, και σε σχέση πάντα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της, τα περικλειώμενα τοπόσημα και τον Ιστορικό χώρο του κήπου των Ηρώων.
● Η χωροθέτηση των προτεινόμενων λειτουργιών και η αιτιολογημένη χωρική τους συσχέτιση, μεταξύ τους, αλλά και με την ευρύτερη περιοχή.
● Η επίλυση του δικτύου κινήσεων, πεζών και οχημάτων, σε σχέση με την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία του Πολιτιστικού Πάρκου που διαμορφώνεται, αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
● Το συνολικό ολιστικό σκεπτικό του στρατηγικού σχεδίου για την περιοχή μελέτης, η καθαρότητα και απλότητα του “κτισίματος” στο χρόνο του προτεινόμενου σχεδίου, αναλυόμενου σε ξεκάθαρα βήματα (Αλλαγή χρήσης κτιρίων, ενσωμάτωση νέων λειτουργιών, δημιουργία ελεύθερων χώρων – δικτύου πεζοδρόμων, εκθεσιακών διαδρομών, ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων, μυθοπλασία, παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της περιοχής, προστασία και ανάδειξη της Ιστορικής Μνήμης, απόδοση του χώρου στους πολίτες, βιωσιμότητα, αειφορία, οικονομία κατασκευών).

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων του Διαγωνισμού ορίζεται η 10/1//2023,ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 Μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών της, καμία μελέτη δεν γίνεται δεκτή. Η υποβολή των μελετών θα γίνεται στo πρωτόκολλο της διοργανώτριας αρχής, στη Διεύθυνση: Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 – 15:00. Δεκτές γίνονται επίσης μελέτες που αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους, η οποία αποδεικνύεται με τη σφραγίδα αποστολής (η ημερομηνία παράδοσης της μελέτης στην Υπηρεσία από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δε θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταμελής. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους και τους Επιλαχόντες ορίζονται ως εξής (άρθρο 12, παράγραφος 1 της με αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-2021):
● Ένας (1) κριτής “εκ προσωπικοτήτων” διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής και θα επιλεγεί από την διοργανώτρια αρχή,
● Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος – υπάλληλος της διοργανώτριας αρχής με τον αναπληρωτή του,
● Τρεις (3) κριτές αρχιτέκτονες με τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του άρθρου 12. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με
kλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΕΝ, από τον κατάλογο της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης (αρχιτεκτονικές μελέτες). Για την περίπτωση απουσίας και προς αντικατάσταση των παραπάνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής, ορίζονται και τα αντίστοιχα επιλαχόντα μέλη. Η Κριτική Επιτροπή θα υποστηρίζεται και από γραμματέα που ορίζεται, τόσο ο ίδιος όσο και ο αντικαταστάτης του από την διοργανώτρια αρχή. Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τη διοργανώτρια αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η απόφασης της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για την διοργανώτρια αρχή, εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Θα απονεμηθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία, το πρώτο: 4.500,00€, το δεύτερο: 3.300,00€, το τρίτο: 2.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τεκμηριωμένα ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να επιλύουν βασικές ανάγκες για τη λειτουργία του έργου, ή δεν ικανοποιούνται βασικές αισθητικές απαιτήσεις, ή έχουν παρουσιασθεί λύσεις απαράδεκτες οικονομικά ή τεχνικά. Δεν προβλέπεται περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γλώσσα υποβολής: η ελληνική.
Η παρούσα Περίληψη Προκήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής, (http://messolonghi.gov.gr/), στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (https://web.tee.gr/) και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ (https://www.sadas-pea.gr/). Η αναλυτική προκήρυξη και ο Φάκελος Δεδομένων και Στοιχείων του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής, http://messolonghi.gov.gr. Στην αναλυτική Προκήρυξη γίνεται αναφορά για τον τρόπο υποβολής τυχόν ερωτημάτων (προθεσμία υποβολής η 30/11/2022, ώρα 15:00) από τους συμμετέχοντες, καθώς και για τις απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας. Οι κανόνες δημοσιότητας θα εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4412/2016.


Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
Το ΦΕΚ Β αρ. Φύλλου 2239 31-05-2021 «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων,
Την περίληψη προκήρυξης αρ. πρωτ. 59201 09/11/2022 ΑΔΑ: 6Κ6ΣΩΡΖ-ΑΚΥ (ΑΔΑΜ 22PROC011576727 2022-11-10),
Τη διακήρυξη αρ. πρωτ. 59206 09/11/2022 (ΑΔΑΜ 22PROC01576479 2022-11-10) και ιδιαίτερα το
άρθρο 9,
Τις απαιτήσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, το χρόνο που απαιτείται για την μελέτη του φακέλου του διαγωνισμού και την προετοιμασία της πρότασης των συμμετεχόντων, καθώς και τις αργίες που μεσολαβούν λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση εγγραφής στον κατάλογο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής έως 20/01/2023 και ώρα 15:00. Η εγγραφή των διαγωνιζομένων στο σχετικό κατάλογο κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να ενημερώνονται από τη διοργανώτρια αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτημάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του Διαγωνισμού.
Την παράταση ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων έως την Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 15:00.

 2022-11-09 59201 Περίληψη Διακήρυξης 22PROC011576727

 2022-11-09 59206 Διακήρυξη 22PROC011576479

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απόφαση Παράτασης

ΑΔ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-Απαντήσεις ερωτημάτων

 2023-03-16 14989 Νεα Απόφαση Παράτασης Υποβολής Προτάσεων

 2023-03-20 15694 Απόφαση 63-2023 Δ.Σ. Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής

 2023-04-06 ΦΕΚ 308 Υ.Ο.Δ.Δ.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ερώτηση 1, 2

Στην πινακίδα Α0 με ποιόν τρόπο προτείνετε να τοποθετηθεί το σχέδιο του masterplan se κλίμακα 1: 500;

Απάντηση

Οι πινακίδες Α0 θα τοποθετηθούν σε οριζόντια διάταξη.

Περιστρέφοντας το σχέδιο έτσι ώστε ο άξονας της οδού Δαμασκηνού να ευθυγραμμιστεί με την αριστερή παρειά (στον άξονα ψ) της πινακίδας, το σχέδιο χωρά ακριβώς, με παράλειψη των μετώπων των απέναντι κτιρίων των περιμετρικών οδών, τα οποία βρίσκονται εκτός περιοχής μελέτης.

Ερώτηση 3,4,5

Για τις μελέτες που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier ισχύει η ίδια προθεσμία παράδοσης στην Υπηρεσία;

Aπάντηση

Η προθεσμία παράδοσης στον μεταφορέα (με αποδεικτικό σφραγίδας παραλαβής) είναι η ίδια η ημερομηνία της καταληκτικής υποβολής των προτάσεων μετά την παράταση που έχει δοθεί.

Ερώτηση 6

Μήπως είναι πολλά τα ζητούμενα για τις δύο αυτές πινακίδες;

Όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη και στον φάκελο του έργου, πρόκειται για έναν Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, με κατά βάσιν ελεύθερο τρόπο κατάθεσης σκέψεων και προτάσεων για το ξεκίνημα ενός γόνιμου διαλόγου που θα συμβάλλει στην μετέπειτα δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου για την περιοχή.

Η παρουσίαση του σχεδίου ως masterplan στην πρώτη πινακίδα είναι απαραίτητη για την απεικόνιση ενός συνολικού σκεπτικού και για την καταγραφή των προτεινόμενων λειτουργιών, χρήσεων και κινήσεων με όποιον τρόπο κρίνουν οι διαγωνιζόμενοι. Η δεύτερη πινακίδα διατίθεται για να μπορέσουν οι διαγωνιζόμενοι να παρουσιάσουν το σκεπτικό τους ή τα επί μέρους στοιχεία της προτασής τους, με ελεύθερο τρόπο.

Τα ζητούμενα που περιγράφονται στο τεύχος αφορούν ως επί το πλείστον ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι ποσοτικά, και έχουν αναλυθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην κατανόηση του αντικειμένου

Δημοσίευση στο Facebook