ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

‘Εχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/16), ο Δήμος Iεράς Πόλης Μεσολογγίου προκειμένου να αναθέσει την «προμήθεια ανταλλακτικών  για την επισκευή  χλοοκοπτικών μηχανημάτων Πρασίνου », προϋπολογισμού 520,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καλεί τους ενδιαφερόμενους  , να εκδηλώσουν  ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική έγγραφη προσφορά σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου , η οποία θα πρέπει να αποσταλεί στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα  Προμηθειών & Αποθήκης  του Δήμου, Σταυροπούλου 31(Ραδιομέγαρο ) Τ.Κ. 30200  μέχρι και την  Δευτέρα 17/12/2018 και ώρα 09.00 π.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου  για Την ` προμήθεια ανταλλακτικών  για την επισκευή  χλοοκοπτικών μηχανημάτων Πρασίνου   “  τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2631360983,987, φαξ 2631025041 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Επισυνάπτεται η  τεχνική περιγραφή .

 

              Η Προισταμένη 

 

                 Παναγιωτοπούλου Λαμπρινή

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Δημοσίευση στο Facebook