Κρίνεται σκόπιμο για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού με τίτλο ” ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ I.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ” , και την ίση μεταχείριση των διαγωνιζομένων και την αποφυγή ενστάσεων επί της διαδικασίας, οι καταληκτικές ημερομηνίες να μετατεθούν κατά χρόνο τουλάχιστον ίσο προς το χρόνο που το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ήτοι κατά τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρατείνεται χρόνου υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου- Συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου I Π Μεσολογγίου , ως εξής:

  • Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 06/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
  • Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 13/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ αριθμό 184 /2020. 

 Απόφαση 184/2020

Δημοσίευση στο Facebook